X
X

PRZYPOMNIJ HASŁO

Wpisz adres e-mail, na który został zarejestrowany profil.

X

REJESTRACJA PROFILU DLA LEKARZA

NOTA PRAWNA

NOTA PRAWNA

Warunki korzystania z serwisu internetowego spółki Kadefarm Sp. z o.o. - informacje i regulacje prawne

I. Własność intelektualna
1.Treść stron internetowych stanowi przedmiot prawa autorskiego w rozumieniu odpowiednich przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. Nr 80 z 2000 r., poz. 904 z późn. zm.). Prawa autorskie do treści materiałów zawartych na stronach internetowych przysługują wyłącznie spółce Kadefarm Sp. z o.o.

2. Nazwy handlowe, nazwy produktów leczniczych lub inne oznaczenia zamieszczone na stronach internetowych Kadefarm Sp. z o.o. stanowią zarejestrowane znaki towarowe i podlegają ochronie na zasadach przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku prawo własności przemysłowej (tekst jednolity Dz. U. Nr 119 z 2003 r., poz. 1117 z późn. zm.). Użycie znaków Kadefarm Sp. z o.o. do jakichkolwiek celów komercyjnych bez wyraźnej pisemnej zgody Kadefarm Sp. z o.o. jest zabronione.

3. Jakiekolwiek zwielokrotnianie, w tym kopiowanie, korzystanie lub inne publiczne rozpowszechnianie wskazanych powyżej materiałów lub ich części wymaga zgody Kadefarm Sp. z o.o. w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem korzystania o charakterze nie komercyjnym dla użytku osobistego.
Powyższe ograniczenie nie dotyczy materiałów, zdjęć i informacji zamieszczonych na stronie „Centrum prasowe”.

II. Ogólne zasady korzystania z informacji handlowej na stronie internetowej
1. Niniejszy serwis internetowy stanowi informacje handlową dotyczącą Kadefarm Sp. z o.o. i jej produktów.

2. Informacja handlowa zamieszczona w serwisie internetowym nie stanowi oferty świadczś świadczenia usług lub oferty sprzedaży jakichkolwiek produktów.

3. Treści zamieszczone w materiałach zawartych na stronie internetowej firmy Kadefarm mają wyłącznie charakter informacyjny, nie mogą być traktowane jako forma konsultacji, jakiej może udzielić lekarz lub inny specjalista medyczny.

4. Korzystanie lub stosowanie preparatów, produktów leczniczych lub innych środków wymaga wcześniejszej konsultacji z lekarzem lub innym specjalistą medycznym, do którego należy ostateczna decyzja o sposobie i zakresie stosowanego leczenia.

5. Niezależnie od powyższego korzystanie lub stosowanie preparatów, produktów leczniczych lub innych środków wymaga zapoznania się z treścią ulotki dołączanej do każdego preparatu, której treść ma pierwszeństwo przed informacjami zawartymi w niniejszej informacji handlowej.

6. Informacje zawarte w artykułach z prasy medycznej lub farmaceutycznej umieszczone na stronie internetowej Kadefarm Sp. z o.o. mają charakter informacyjny i nie stanowią konsultacji. Kadefarm Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści artykułów o których mowa powyżej.

7. Kadefarm Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania informacji zawartych na stronach internetowych w każdym czasie i w jakimkolwiek zakresie bez wcześniejszego powiadamiania użytkowników sieci Internet.

8. W przypadku przekazania jakichkolwiek komentarzy, uwag, bądź sugestii w odniesieniu do informacji zamieszczonych w serwisie internetowym, Kadefarm Sp. z o.o. nabywa nieodpłatne prawo wykorzystania, używania i dystrybuowania takich informacji bez żadnych ograniczeń terytorialnych, bądź czasowych w dowolnych celach komercyjnych i niekomercyjnych. Przekazane komentarze, uwagi lub sugestie, o których mowa powyżej będą traktowane jako jawne i nie objęte prawami autorskimi.

9. Osoby przekazujące komentarze, uwagi bądź sugestie za pośrednictwem poczty elektronicznej wyrażają zgodę na korzystanie z adresu mail'owego i danych zawartych w korespondencji w szczególności w celu nawiązania korespondencji i przesyłania informacji.

III. Serwis przeznaczony dla osób z wykształceniem medycznym – zasady korzystania
1. Strona „Dla lekarzy i farmaceutów” zamieszczona na stronie internetowej firmy Kadefarm  Sp. z o.o. przeznaczona jest tylko i wyłącznie dla osób z wykształceniem medycznym, w szczególności lekarzy i farmaceutów.

2. W zakresie korzystania z powyżej opisanych stron internetowych stosuje się zasady opisane w pkt. II. niniejszej noty prawnej.

3. Osoby, uprawnione do korzystania ze strony "Dla lekarzy i farmaceutów" celem uzyskania dostępu do tych stron, przez wprowadzanie swoich danych do Internetu, wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.), przez Kadefarm Sp. z o.o. w szczególności w celu rozpowszechniania materiałów informacyjnych i marketingowych.

IV. Odpowiedzialność
1. Kadefarm Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone w serwisach i na stronach internetowych, do których odesłania znajdują się w niniejszym serwisie i które nie zostały przygotowane przez Kadefarm Sp. z o.o.

2. Kadefarm Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje zamieszczone na jej stronach internetowych bez jej zgody udzielonej w formie pisemnej. 

3. Witryna internetowa posiada linki do pokrewnych tematycznie witryn firm i instytucji. Są one pomyślane wyłącznie informacyjnie, nie zaś jako rekomendacja Kadefarm Sp. z o.o.
Kadefarm Sp. z o.o. nie odpowiada za treść ani dokładność informacji zawartych w tych witrynach. Jeśli osoba odwiedzająca stronę internetową Kadefarm Sp. z o.o. decyduje się skorzystać z istniejących linków, aby uzyskać dostęp do witryn osób trzecich, czyni to na własną odpowiedzialność. 

4. Kadefarm Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego funkcjonowania sieci, w szczególności szkody powstałe w efekcie przerw w dostępie do sieci, błędów systemu komputerowego, uszkodzenia lub wprowadzenia wirusa do sprzętu komputerowego lub innego urządzenia w związku z dostępem do stron internetowych Kadefarm Sp. z o.o. 

5. Korzystanie ze stron internetowych Kadefarm Sp. z o.o. podlega we wszystkich aspektach prawom obowiązującym w Polsce. Użytkownik zgadza się by miejscem jurysdykcji i postępowania sądowego powiązanego bezpośrednio lub pośrednio z korzystaniem z serwisów internetowych Kadefarm Sp. z o.o. były Sądy w Poznaniu 

6. W przypadku jakichkolwiek komentarzy, uwag, bądź sugestii dotyczących strony internetowej, prosimy o kontakt przez e-mail: kadefarm@kadefarm.pl
lub listownie na adres:
Kadefarm Sp. z o.o.
Sierosław, ul. Gipsowa 18
62-080 Tarnowo Podgórne 

7. Poprzez odwiedzanie, przeglądanie i korzystanie z serwisów internetowych Kadefarm Sp. z o.o. użytkownik wyraża zgodę na niniejsze Warunki Korzystania z Serwisu Internetowego Kadefarm Sp. z o.o.
Jeżeli użytkownik nie wyraża zgodny na niniejsze Warunki Korzystania z Serwisu Internetowego Kadefarm Sp. z o.o., nie powinien on odwiedzać, przeglądać lub korzystać z Serwisów internetowych Kadefarm Sp. z o.o.